Select Page

Aneks k Šolskim pravilom na Gimnaziji Ilirska Bistrica (COVID-19)

Na podlagi priporočil objavljenih v publikaciji »Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19« (MIZŠ, Zavod za šolstvo, NIJZ) in ob upoštevanju Šolskih pravil ter Hišnega reda na Gimnaziji Ilirska Bistrica direktorica Šolskega centra Postojna in ravnateljica Srednje šole sprejema:

ANEKS K ŠOLSKIM PRAVILOM NA GIMNAZIJI ILRISKA BISTRICA V ČASU IZVAJANJA POUKA V RAZMERAH, POVEZANIH S COVID-19

Aneks določa:

 1. Hišni red na Gimnaziji Ilirska Bistrica v času izvajanja pouka po prilagojenem modelu B
 2. Izvajanje pouka v primeru, da MIZŠ predvidi drugi model izvajanja izobraževanja
 3. Pravila izvajanja pouka na daljavo

V vseh ostalih točkah veljajo sprejeta Šolska pravila na Gimnaziji Ilirska Bistrica.

Pod točko 1:

Splošna pravila Hišnega reda na Gimnaziji Ilirska Bistrica

 • Vhod v prostore šole se za dijake odpre ob 7.00.
 • Pouk se izvaja v MATIČNIH UČILNICAH. Matične učilnice se odprejo ob 7.45, za kar poskrbi učitelj, ki ima prvo uro pouk.
 • Pouk se začne ob 8.00, zadnja, 8. ura se zaključi ob 14.55. Pouk je lahko tudi 9. šolsko uro (do 15.45) pri katerem od izbirnih maturitetnih predmetov, vajah pri naravoslovnih predmetih itd.
 • Urnik zvonjenja je naslednji:
Šolska uraTrajanjeRazredi
1.8.00–8.45Vsi
2.8.50–9.35Vsi
ODMOR ZA MALICO9.35–10.002. A, 2. R
3. a9.40–10.251. A, 1. R, 3. A, 3. R, 4. A, 4. R
3. b10.00–10.452. A, 2. R
ODMOR ZA MALICO10.25–10.501. A, 1. R, 3. A
4. a10.30–11.153. R, 4. A, 4. R
4. b10.50–11.351. A, 1. R, 2. A, 2. R, 3. A
ODMOR ZA MALICO11.15–11.403. R, 4. A, 4. R
5.11.40–12.25Vsi
6.12.30–13.15Vsi
7.13.20–14.05Vsi
8.14.10–14.55Vsi

Vsak oddelek ima v urniku 25-minutni odmor za malico. Prvi odmor je praviloma namenjen dijakom 2. A in 2. R oddelka, drugi odmor dijakom 1. A, 1. R in 3. A oddelka, tretji odmor pa dijakom 3. R, 4. A in 4. R oddelka. V času malice je v prostorih šole dežuren en profesor. Med posameznimi šolskimi urami so 5-minutni odmori.

 • Pouk lahko obiskujejo LE ZDRAVI dijaki (brez znakov akutne okužbe dihal).
 • Dijaki se samotestirajo enkrat tedensko oz. v skladu z navodili NIJZ.
 • Dijaki, ki jim je bila s strani NIJZ-a odrejena samoizolacija ali karantena, morajo slediti navodilom NIJZ-ja in ne hodijo v šolo.
 • V šolski objekt vstopajo samo dijaki in zaposleni, preostali le iz utemeljenih razlogov, po predhodni najavi in z zaščitno masko (obvezno je evidentiranje obiskovalcev in zagotovljeno spremstvo predstavnika šole).

Vstop in gibanje po šoli

 • Dijaki vstopajo v šolo skozi glavni vhod Z ZAŠČITNO MASKO. Vstopajo posamično, z razmikom 1,5–2,00 m medsebojne razdalje. Ob vhodu si dijaki razkužijo roke.
 • Druženje in zadrževanje pred šolo, na hodnikih in v šolskem klubu NI DOVOLJENO.
 • Pouk se izvaja v MATIČNIH UČINICAH. Dijaki ob prihodu v šolo odidejo PO NAJKRAJŠI MOŽNI POTI do svoje matične učilnice (gibanje po hodnikih poteka po desni strani). V razredu se posedejo k mizam po SEDEŽNEM REDU, ki ga dijaki skupaj z razredniki določijo prvi dan pouka in bo visel na vratih učilnic.
 • V učilnici dijaki upoštevajo naslednja pravila: učilnice se pogosto zračijo, potrebno je redno umivanje in razkuževanje rok, vzdržuje se zadostna medosebna razdalja, upošteva se higiena kašlja, redno se čisti in razkužuje površine.
 • V učilnici morajo dijaki in učitelji NOSITI MASKE VES ČAS POUKA (sklep z dne 17. 2. 2021).
 • Dijaki prinesejo s seboj v šolo vse, kar potrebujejo za izvajanje pouka. Garderobne omarice se lahko uporabljajo, vendar se dijaki ob njih zadržujejo le kolikor je nujno potrebno.
 • Malica je organizirana tako, da se upošteva ukrepe za preprečevanje širjenja virusa (dijaki malicajo v treh glavnih odmorih, ki so predvideni za določene oddelke, razdeljevanje malice poteka v šolski kuhinji ob ustrezni medosebni razdalji min. 1,5 m, dijaki malicajo v jedilnici na določenih mestih, ki zagotavljajo ustrezno medosebno razdaljo min. 1,5 m). Pred malico si dijaki mizo razkužijo.
 • Dijaki posamično uporabljajo WC, ki jim je dodeljen po učilnicah oziroma nadstropjih. Nošenje mask je pri uporabi WC-jev obvezno. Zadrževanje na WC-ju je prepovedano.
 • V času pouka dijaki ne smejo zapuščati šolske stavbe. Če zapustijo šolo v času pouka, se v šolo ne smejo vračati.
 • Po končanem pouku dijaki izstopijo iz šole posamično. Pri tem ohranjajo stalno medsebojno razdaljo 1,5–2,0 m.

Organizacija pouka predmetov, kjer se dijaki delijo v skupine

 • Pouk izbirnih predmetov poteka v skupinah, ki omogočajo zadostno medsebojno razdaljo v učilnicah in katerih sestava se ne spreminja. Učitelj vodi natančno evidenco prisotnih dijakov.
 • Za izvedbo praktičnega pouka se za specializirane učilnice (računalniške učilnice, računalniški laboratorij, laboratorij za strežniške sisteme, multimedijski studio ter učilnica in laboratorij za pouk biologije, kemije in fizike) pripravi protokol uporabe prostorov in opreme. Za pripravo protokola so zadolženi učitelji in laboranti, ki uporabljajo navedene prostore. Protokole se posreduje v vednost predstojnika in ravnatelja. Z navodili za izvajanje ukrepov v specializiranih učilnicah se seznani dijake. Navodila se obesi na vrata učilnice. Urnik se ustrezno prilagodi, da se zagotovi čim manjše število skupin v enem dnevu.
 • Pouk športne vzgoje lahko poteka v športni dvorani, v stalnih skupinah. Garderobe je potrebno pred vsako skupino očistiti in razkužiti.

Pod točko 2:

V primeru spremenjenih zdravstvenih razmer se na šoli v skladu z navodili MIZŠ-ja izvaja pouk po prilagoditvah, kot jih predvidevata model C oziroma model D. Prilagoditve po navedenih modelih so predstavljene v publikaciji »Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s COVID-19«. Za potrebe izvajanja izbranega modela na šoli se Hišni red na Gimnaziji Ilirska Bistrica po potrebi dopolni. V obeh primerih se predvideva izvajanje pouka na daljavo, delno ali v celoti.

Pod točko 3:

Pouk na daljavo se na Gimnaziji Ilirska Bistrica izvaja po naslednjih pravilih:

 • Pouk na daljavo se izvaja po urniku. V primeru daljšega izvajanja pouka na daljavo se urniki ustrezno prilagodijo.
 • Informacije o delu na daljavo se dijakom posreduje po e-pošti preko e-Asistenta.
 • Razrednik je dolžan spremljati delo razreda in tedensko poročati vodstvu o delu v posameznem razredu.
 • Učitelji posredujejo dijakom gradivo za delo v e-učilnicah, kamor dijaki praviloma tudi oddajajo domače naloge.
 • Del pouka se izvede preko videokonferenc. Za izvedbo videokonferenc se pripravi urnik. Dijaki imajo lahko v enem šolskem dnevu največ pri treh predmetih organiziran  pouk na tak način. Prisotnost dijakov na videokonferenci je obvezna in se evidentira v e-dnevnik.
 • Ocenjevanje znanja se lahko izvede tudi preko videokonferenc, pri čemer je potrebno zagotoviti javnost ocenjevanja.
 • Pri delu preko videokonferenc se morajo dijaki identificirati in uporabljati zvok in sliko. V primeru, da imajo težave tehnične narave, o tem obvestijo razrednika, ki posreduje informacijo vodstvu šole.

Kršenje določil navedenih v Aneksu k Šolskim pravilom na Gimnaziji Ilirska Bistrica v času izvajanja pouka v razmerah, povezanih s COVID-19, se šteje med težje kršitve in se ustrezno sankcionira.

V ostalih točkah veljajo že sprejeta pravila Hišnega reda na Gimnaziji Ilirska Bistrica.

Aneks stopi v veljavo s 1. 9. 2021 in velja do preklica oziroma dokler to narekujejo državni predpisi.

Ravnateljica:
Helena Posega Dolenc

Ilirska Bistrica, 26. avgust  2021


(Število obiskov: 76)