Select Page

Pravila šolske prehrane

ŠOLSKA PREHRANA V ŠOLSKEM LETU 2018/19

Cena malice je v šolskem letu 2018/19 ostala nespremenjena, to je 2,42 €. Način financiranja malic določa Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012 – ZUJF) in Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/2013 – ZšolPre-1).

Šola bo upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za šolsko prehrano. Vlog za uveljavljanje subvencije šolske prehrane zato ni potrebno oddajati na centrih za socialno delo, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2018. Še vedno pa je potrebna prijava na malico v šoli.

Zakon za uravnoteženje javnih financ določa, da so do subvencije upravičeni tisti, katerih dohodek na družinskega člana znaša do v Zakonu določenega deleža povprečnega mesečnega dohodka na osebo od neto plače. Ostali dijaki bodo malico plačali v celoti (približno 48 € na mesec), odvisno od prevzetih obrokov.

Malico se plača po položnici vsak mesec. Če ste oddali prijavnico na malico v šoli za šolsko leto 2018/19, boste dolžni za vsak mesec poravnati stroške malice (izjema so tisti, ki bodo upravičeni do subvencije celotne cene malice). Če stroški za malico ne bodo poravnani v določenem roku za pretekli mesec, ne bo dovoljen prevzem malice naprej. Če malica ni odjavljena in ne prevzeta, jo je treba vseeno plačati. Lepo prosimo, da preverite, ali ste oddali prijavnico na malico in če se strinjate s pogoji. Če se ne strinjate s pogoji, prosimo da prijavnico na malico takoj pisno prekličete, v nasprotnem primeru boste nastale stroške za nazaj dolžni poravnati. Obrazec za pisno odjavo dobite na spletni strani Gimnazije Ilirska Bistrica (www.ilb.scpo.si). Upoštevan datum odjave bo dva dni po prejemu pisne odjave.

Starši in dijaki posamezne obroke odjavljajo sami, in sicer je možna zgolj odjava malice preko spletne strani www.lopolis.si. Dijaki in starši lahko odjavijo malico preko spleta do 7.00 ure zjutraj za tekoči dan. Odjava malice preko SMS sporočila ni možna.

Celoletna odjava malice je možna z obrazcem za odjavo šolske prehrane, prijava na malico pa s prijavnico na šolsko prehrano. Izpolnjena obrazca, ki ju dobite na spletni strani Gimnazije Ilirska Bistrica oz. pri vodstvu šole, se odda hišniku šole.

Ilirska Bistrica, 31. 8. 2018


Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010) Svet šole Šolskega centra Postojna sprejema naslednja

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE

Evidenca obrokov

 1. Dijaki se na šolsko prehrano prijavijo v skladu s 7. členom Zakona o šolski prehrani. S prijavo dijaki in njihovi starši prevzamejo vse pravice in obveznosti, ki jih zakon opredeljuje. Dijak se s »prijavo na šolsko prehrano« prijavi na malico za tekoče šolsko leto.
 2. Malica se na šoli razdeljuje na lokaciji Gimnazije Ilirska Bistrica v dveh glavnih odmorih, in sicer je glavni odmor za 1. in 2. letnik od 10.25 do 10.50, za 3. in 4. letnik pa od 11.15 do 11.40.
 3. Dijaki imajo pravico malicati v šolski razdeljevalnici. Hrane ne smejo odnašati izven tega prostora.
 4. Za dijaka, ki je prijavljen kot koristnik šolske prehrane, se avtomatično šteje, da je prijavljen za vse dneve predvidenega pouka in nadaljnje prijavljanje ni potrebno.
 5. Dijak se ob prevzemu obroka prijavi na terminalu na označenem mestu ob razdelilnem pultu. Za prijavo oz. evidenco prevzetih obrokov potrebuje dijaško izkaznico.

Čas in način odjave posameznega obroka

 1. Dijaki, ki so jim starši dovolili z oznako na obrazcu, se lahko zaradi opravičene odsotnosti odjavijo od obroka preko spletne strani lopolis.si. To lahko storijo za lokacijo Gimnazije Ilirska Bistrica do 7.00 ure za tekoči dan.
 2. V primeru daljše odsotnost dijaka (iz opravičenih razlogov) se odjava opravi za daljše obdobje.
 3. Za dijake, ki jim starši koriščenje te pravice niso dovolili, opravijo odjavo starši po zgoraj navedenem postopku.
 4. Posamezni obrok za dijaka, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola. Informacijo o odsotnih dijakih posreduje razrednik, mentor oz. organizator dejavnosti hišniku šole.
 5. Dijaki, ki jim je center za socialno delo to odobril, imajo pravico do subvencionirane malice vsak dan prisotnosti pri pouku. Dijak, ki se zaradi bolezni oz. izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oz. prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti.
 6. Dijakom, ki se ne bodo pravočasno odjavili od malice (oz. prevzeli malice, na katero so prijavljeni), subvencija za malico ne pripada in so dolžni poravnati polni znesek za malico.
 7. V primeru, da se dijak želi odjaviti od malice za tekoče šolsko leto, mora to storiti najpozneje do 25. v mesecu za naslednji/e mesec/e. Odjava se opravi na obrazcu, ki je priloga Pravil šolske prehrane (dostop na ilb.scpo.si). Dijak odda odjavo hišniku šole.

Nadzor nad koriščenjem obrokov

 1. Nadzor nad koriščenjem obrokov izvaja oseba, ki je s strani vodje šole zadolžena in pooblaščena za spremljanje izvajanja zakona in izdelavo poročil o koriščenju obrokov ter izdelave zahtevkov za izplačilo subvencij.
 2. Dolžnost pooblaščene osebe je spremljanje upravičenosti izdajanja obrokov.
 3. V kolikor se ugotovi, da je dijak prevzel obrok, kljub odsotnosti od pouka, mu subvencija za ta dan ne pripada.

Ravnanje z neprevzetimi obroki

 1. Obroke, ki so po končanem času delitve malic ostali neprevzeti, lahko šola brezplačno razdeli med ostale dijake, ki so na malico prijavljeni, takoj po zaključku malice.

Način seznanitve dijakov in staršev

Ta pravila so del Šolskih pravil in so objavljena na spletni strani šole.

Vodstvo šole